جزئیات مطلب روز مره : It


کاربرد it :

1- برای اشیاء و حیوان

2- نشان دادن زمان

3- ایام هفته و ماه­های سال و تاریخ

4- وضعیت آب و هوا

5- مسافت و فاصله

6- تشخیص هویت افراد (پشت تلفن)

7- فرمول it

it + be + adj + (for + obj) + inf

مثال)                                                1) It is a cat.                                   

2) It is a house.

3) It's partly cloudy.

4) it's Monday.

5) It was April.

6) It is October the first.

7) It is 800 Kilometers from Tehran to Shiraz.

8) Who is on the phone? It's David.

9) It is hard for me to learn English.

10) It is easy to speak French.

 

1398/1/31

نظری ثبت نشده است